Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu FARAON SANDALS umístěného na internetových stránkách www.faraon-sandals.cz, popř. uzavřené jiným distančním způsobem, mezi společností

Faraon sandals, s.r.o.,
se sídlem: Smržov 75, 379 01 Třeboň,
IČO: 287 39 655,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24488

Telefonní číslo: +420 728 685 891
Kontaktní e-mail: vedeni@faraonsandals.cz
 
jako prodávajícím

a kupujícím v pozici spotřebitele
(oba dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím internetových stránek obchodu prodávajícího (dále jen „internetové stránky obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.faraon-sandals.cz, nebo jsou uzavřeny jiným distančním způsobem:

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem. Na smlouvy uzavírané s podnikatelem (osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti) se nevztahují tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, a, je-li smlouva uzavírána prostřednictvím internetových stránek obchodu prodávajícího, také Podmínkami užití internetových stránek obchodu a podmínkami a pokyny uvedenými na internetových stránkách.

1.5. Veškeré smluvní vztahy založené kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Vztahy smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se však netýká případné smluvní přepravy);
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
c) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
d) ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy a platby;
e) kupující jakožto spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží za podmínek a postupy podle čl. 6 níže těchto VOP;
f) v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží;
g) smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům přístup v uživatelském účtu;
h) kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru; způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížností jsou uvedeny v odst. 9.6. níže těchto VOP. 


3. Kupní smlouva

3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení jím odeslané objednávky (potvrzením objednávky ze  strany prodávajícího), přičemž toto potvrzení prodávající neprodleně odešle kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou potvrzení je aktuální znění těchto obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu.

3.2. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

3.4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a Podmínkami užití internetových stránek obchodu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, nebude-li sjednáno s kupujícím v konkrétním případě jinak, u zboží, které již není k dispozici k prodeji, popř. označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.6. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Ceny nabízeného zboží a ceny za jeho balení a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3 V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.4 Pokud dosud prodávající nepotvrdil objednávku kupujícího, není prodávající povinen kupní smlouvu uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího podle článku 3.1 těchto obchodních podmínek.

4.5 Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v sídle prodávajícího;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 242275832/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. – Poštovní spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby.

4.6 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8 Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na internetových stránkách obchodu výslovně uvedeno něco jiného.

4.9 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího.

4.10 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu. V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je prodávající oprávněn nezapočít s přepravou zboží, dokud nebude kupujícím kupní cena v plné výši uhrazena.

5.2. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně Záručního listu, jehož součástí je podrobný návod na údržbu a čištění zboží. V případě vícepoložkové objednávky může být jednotlivé zboží odesláno kupujícímu ve více zásilkách v závislosti na skladových zásobách. V případě, že nebude objednaná položka v okamžiku odesílání ostatních objednaných položek momentálně na skladě, bude tato položka zaslána později a za její dodatečné odeslání nebude účtováno kupujícímu poštovné.

5.3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v objednávce kupujícího uvedeno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a v takovém případě nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží nepřevezme, má prodávající právo na úplatu za uskladnění. Rovněž může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti kupujícího převzít zboží, zejména na úhradu poštovného a případných manipulačních poplatků, které prodávající v dobré víře uhradil.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.7. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návod k použití včetně návodu na údržbu a čištění zboží a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Doklady jsou poskytovány v českém jazyce.

5.8. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží současně s převzetím zboží, resp. v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa plnění.

5.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.


6. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (vrácení zboží)

6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Totéž platí i na objednávky s osobním odběrem.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pro dodržení 14-ti denní lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy kupujícím odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

6.3. Kupující je oprávněn použít Formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na internetových stránkách obchodu. V takovém případě potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@faraonsandals.cz.

6.5. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, je povinen kupující vrátit zakoupené zboží prodávajícímu. Ke vrácenému zboží doporučuje prodávající vždy přiložit dokument, který potvrdí, že kupující zakoupil zboží u prodávajícího, a tím mu usnadní identifikaci zboží a požadavku. Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady.

6.6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu standardní dopravy nabízeného prodávajícím, tj. obyčejné poštovné při platbě předem (tzn. nikoliv co do částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného zvláštního způsobu dodání zboží). Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7. Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající pak kupujícímu vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.8. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6.9. Při odstoupení od smlouvy podle tohoto čl. 6. těchto VOP je kupující povinen vrátit i dárek, který mu poskytl zdarma prodávající společně se zakoupeným zbožím.

6.10. V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku, pokud není odstoupení od smlouvy výslovně smluvními stranami ujednáno, nemá kupující právo odstoupit zejména od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.11. Právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se nevztahuje na objednávky podnikatele.


7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran v případě vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy - zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy jej kupující převzal, zboží
a) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
e) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno doklady potřebnými pro převzetí a řádné užívání zboží; a
f) za vadu zboží je také považuje situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi smluvními stranami sjednáno.

7.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje prodávající v souladu s Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace je kupující povinen se důkladně seznámit s Reklamačním řádem, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a ke spokojenosti kupujícího.


8. Ochrana osobních údajů

8.1. Při provozování internetového obchodu FARAON SANDALS jsou zpracovávány veškeré osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, (dále jen „GDPR“).

8.2. Pro objednání zboží a jeho dodání požaduje prodávající po kupujícím, aby mu poskytl své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Tyto osobní údaje jsou využívány prodávajícím výlučně v souvislosti s dodáním zboží. Jelikož se jedná o zpracování osobních údajů za účelem realizace dodání zboží, není vyžadován souhlas kupujícího. Prodávající tímto informuje kupujícího, že uvedené osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, aby s ním mohl uzavřít kupní smlouvu. V případě, že kupující shora uvedené osobní údaje neposkytne, nemůže prodávající s kupujícím kupní smlouvu uzavřít.

8.3. Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ze strany prodávajícího se vyžaduje souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů – viz blíže dokument "GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů".

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím internetových stránek obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

9.2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiném jazyce.

9.3. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není platnost ostatních ustanovení dotčena. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky věcně a místně příslušným soudem České republiky.

9.6. Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Rovněž je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Tyto obchodní podmínky platí jsou platné a účinné od 01.03.2018.

Přílohy:

Důležitá upozornění

A. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vzhledem k tomu, že objem plateb z minoritní činnosti společnosti Faraon sandals, s.r.o. tvořil v roce 2016 a 2017 méně, než 49% z celkových plateb uskutečněných v provozovně, lze evidenci tržeb z této minoritní činnosti odložit. Poplatník není povinen s ohledem na splnění stanovených kritérií v roce 2018 evidovat tržby z maloobchodu. 

B. NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY SE ZBOŽÍM

Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

Upozorňujeme, že v případě nepřevzetí zásilky se zbožím, které je vám jako kupujícímu zasíláno na dobírku, (jehož následkem dochází k vrácení přepravcem zpět prodávajícímu), se jedná o porušení kupní smlouvy v souladu s § 2913 odst. 1 občanského zákoníku a odpovídáte za škodu, která nám tímto vznikla.

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná!

Vezměte na vědomí, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení jím odeslané objednávky, přičemž toto potvrzení prodávající neprodleně odešle kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je ho převzít a zaplatit. Pokud si kupující objednané zboží na poště nebo od přepravní společnosti nepřevezme, tak to v pořádku není a už vůbec se tím nezbavuje své zákonné povinnosti nahradit prodávajícímu škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti kupujícího převzít zboží. Prodávající má rovněž právo na úplatu za uskladnění zboží.

S ohledem na výše uvedené vám v případě nevyzvednutí zásilky na dobírku naúčtujeme vámi neuhrazené poštovné + částku 450,- Kč jako manipulační poplatek (poštovné, balné, účetní vrácení zboží do skladu apod.). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.

Prosím, berte toto upozornění na vědomí!

C. SEZNÁMENÍ S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit v sekci OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.