SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Faraon sandals, s.r.o., se sídlem: Smržov 75, 379 01 Třeboň, IČO: 287 39 655, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24488 (dále jen „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.  

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, které nabylo účinnosti den 25.05.2018, (dále jen „GDPR“).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu či jinou formou. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonický a e-mailový kontakt.  

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (tj. nabízení zboží) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizovaných obchodních sdělení.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas neodvoláte.  

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: vedeni@faraonsandals.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.  

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky, které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů zpracovateli splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci či webmasteři. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.  

Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu: vedeni@faraonsandals.cz či písemně na adrese sídla správce:
Smržov 75, 379 01 Třeboň.  
 
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, mít přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, požadovat výmaz a další práva stanovená v GDPR.   
 
Právo vznést námitku 
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.   

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat nabídku aktuálních slev zboží). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.