Podmínky používání internetových stránek

Vítejte na internetových stánkách FARAON SANDALS. Internetové stránky umístěné na adrese www.faraon-sandals.cz (dále jen „internetové stránky“) provozuje společnost

Faraon sandals, s.r.o.,
se sídlem: Smržov 75, 379 01 Třeboň,
IČO: 287 39 655,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24488

Telefonní číslo: +420 728 685 891
Kontaktní e-mail: vedeni@faraonsandals.cz

(dále jen „provozovatel“)

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatele při využívání internetových stránek a další související právní vztahy (dále jen „podmínky“).
Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím internetových stránek nakupujete nebo je pouze navštěvujete, je nutné, abyste dodržovali tyto podmínky.

1. REGISTRACE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

1.1.Na základě registrace uživatele provedené na internetové stránce prostřednictvím registračního formuláře může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může uživatel provádět objednávání zboží. V případě, že to internetové stránky umožňují, může uživatel provádět objednávání zboží též bez registrace. 

1.2.Údaje uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje provozovatel za správné. 

1.3.Uživatel má možnost zjistit chybu vzniklou při zadávání údajů před odesláním objednávky prostřednictvím uživatelského účtu a z potvrzení objednávky. Uživatel může a je povinen opravit chybu vzniklou při zadávání údajů před odesláním objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

1.4.Prostřednictvím uživatelského účtu může uživatel především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje do uživatelského účtu v tajnosti. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5.Provozovatel může uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím uživatelského účtu dochází k porušování obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů nebo těchto podmínek.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.Při provozování internetového obchodu FARAON SANDALS jsou zpracovávány veškeré osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, (dále jen „GDPR“).

2.2.Pro objednání zboží a jeho dodání požaduje prodávající po kupujícím, aby mu poskytl své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Tyto osobní údaje jsou využívány prodávajícím výlučně v souvislosti s dodáním zboží. Jelikož se jedná o zpracování osobních údajů za účelem realizace dodání zboží, není vyžadován souhlas kupujícího. Prodávající tímto informuje kupujícího, že uvedené osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, aby s ním mohl uzavřít kupní smlouvu. V případě, že kupující shora uvedené osobní údaje neposkytne, nemůže prodávající s kupujícím kupní smlouvu uzavřít.

2.3.Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ze strany prodávajícího se vyžaduje souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů – viz blíže dokument "GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů".

3. SOUBORY COOKIES

3.1.Na těchto internetových stránkách používá provozovatel tzv. „cookies“, aby mohl uživateli poskytnout větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého uživatele internetových stránek a které umožňují analýzu způsobu užívání internetových stránek. Tyto soubory jsou vytvořeny, neboť internetové stránky nemají žádnou vlastní paměť.

3.2.„Cookies“ jsou pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Uživatelův internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí v nastavení uživatele.

3.3.Pomocí souborů „cookies“ dokáže provozovatel v obecné rovině zaznamenávat statistické údaje o chování uživatele internetových stránek. Díky tomu je může provozovatel cíleně přizpůsobovat zájmům a požadavkům uživatele. Soubory „cookies“ dále provozovatel využívá i pro účely autentizace uživatele, tj. pro to, aby jejich prostřednictvím provozovatel vyloučil nutnost zadávání identifikačních údajů uživatele při každém dalším jeho vstupu na internetové stránky. Současně je používá provozovatel i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle potřeb uživatele, tedy např. pro to, aby se internetové stránky nadále zobrazovaly v jazyce zvoleném uživatelem či v určité grafické úpravě.

3.4.Zaškrtnutím souhlasu na internetových stránkách uděluje uživatel svůj souhlas s využíváním souborů „cookies“ a také se zpracováváním údajů o uživateli, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným v předchozích odstavcích.

3.5.Uživatel může zabránit užívání souborů „cookies“ tak, že v nastaveních svého prohlížeče zvolí možnost „neakceptovat cookies“. Tyto internetové stránky si tudíž může uživatel prohlížet i bez souborů „cookies“, nelze však vyloučit, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží.

4. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

4.1.Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu internetových stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, fotografiím, obrázkům, logům a textům) provozovatel buď vlastní, anebo používá na základě licence a jsou mu vyhrazena.

4.2.Uživatel nezískává žádná práva k obsahu internetových stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s těmito podmínkami. Uživateli je zakázáno obsah internetových stránek měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit nebo používat, bezplatně či úplatně, k jakémukoli jinému účelu než pro osobní potřebu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele zejména autorských práv.

4.3.Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti internetových stránek (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti internetových stránek.

4.4.Při nerespektování zákazu popsaného v předchozích odstavcích bude provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako autor nebo držitel licence k výkonu autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má právo požadovat náhradu způsobené škody a vydání bezdůvodného obohacení.

5. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

5.1.Provozovatel upozorňuje uživatele, že kliknutím na některé odkazy na internetových stránkách může dojít k opuštění internetových stránek a k přesměrování na internetové stránky třetích osob.

5.2.Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání internetových stránek není uživatel oprávněn používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Uživatel dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat internetové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.

5.3.Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiní provozovatel vůči uživateli žádná prohlášení ani neručí:

a) za přesnost ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách;
b) za nepřetržitou dostupnost internetových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele;
c) za kompatibilitu internetových stránek s počítačovým systémem a softwarem uživatele;
d) za to, že internetové stránky nejsou infikovány virem.

5.4.Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při uskutečňování přístupu k internetovým stránkám a užívání internetových stránek nebo vzniklou v souvislosti s obsahem na nich zveřejněným, zejména za případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na internetových stránkách, škody způsobené přerušením provozu, poruchou internetových stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny provozovatelem nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných do internetových stránek.

5.5.Pokud se při užívání internetových stránek dopustí uživatel jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup uživatele na internetové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je uživatel povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto článku prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

6.2.Provozovatel je oprávněn průběžně doplňovat, upravovat či aktualizovat internetové stránky nebo jakýkoli obsah, který je na nich zveřejněn, nebo ukončit jejich provozování bez předchozího upozornění. Provozovatel doporučuje proto uživateli se s obsahem těchto podmínek pravidelně seznamovat. Nesouhlasí-li uživatel s jejich aktuálním zněním, měl by uživatel okamžitě internetové stránky opustit.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.03.2018.