Reklamační řád pro maloobchod

Tento reklamační řád upravuje podmínky a způsob uplatnění reklamace zboží zakoupeného kupujícím jako spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu FARAON SANDALS nebo jiným distančním způsobem od společnosti

Faraon sandals, s.r.o.,
se sídlem: Smržov 75, 379 01 Třeboň,
IČO: 287 39 655,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24488

Telefonní číslo: +420 728 685 891
Kontaktní e-mail: vedeni@faraonsandals.cz

 jako prodávajícího
(oba dále společně také jako „smluvní strany“).

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy jej kupující převzal, zboží

a) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b )se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů;
f) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno doklady potřebnými pro řádné převzetí a užívání zboží;
g) za vadu zboží se také považuje situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi smluvními stranami sjednáno. 

Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že se shora uvedené vady nevyskytnou v záruční době.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Nad rámec zákonné záruční doby neposkytuje prodávající žádnou záruku za jakost.

Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží.

Bude-li zboží kupujícímu vyměněno či opraveno, neběží pro nové zboží nová záruční doba. V takovém případě se však záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží u prodávajícího z důvodu reklamace.

3. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ust. § 2099 až 2112 a také § 2165 až 2174 občanského zákoníku.

I. Výskyt vady při převzetí zboží

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí kupujícímu níže uvedená práva z vadného plnění:

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat:
a )odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
b )odstranění vady opravou zboží;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d )odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak kupující včas neučiní, budou mu náležet pouze ta práva, která by mu náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu může kupující měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

V případě, že prodávající vadu v přiměřené lhůtě neodstraní nebo že oznámí kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní své právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící doklady).

V případě, že vadu zboží prodávající neodstraní včas nebo odstranění vady odmítne, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může kupující měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůže kupující zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí v případě, že:
a)došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží; nebo
b)kupující použil zboží ještě před objevením vady; nebo
c)kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d)kupující zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval jej nebo pozměnil zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž kupující měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

II. Výskyt vady v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží, náležejí kupujícímu níže uvedená práva z vadného plnění:

A) právo na výměnu zboží (tj. dodání nového zboží bez vad) má kupující, pokud zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v čl. 1 tohoto Reklamačního řádu, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, v případě, že;

a) je vada neodstranitelná; nebo
b) zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (vada se objeví potřetí); nebo
c) se na zboží vyskytne větší počet vad (alespoň tři vady).

Výměnu zboží není kupující oprávněn požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu). V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu zboží nenáleží kupujícímu ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží – viz bod B) níže. 

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

B) právo na výměnu vadné součásti zboží, pokud je vadná pouze součást (součástka) zboží, má kupující v případě, že:

a) je vada neodstranitelná; nebo
b) je vada odstranitelná, ale zboží kupující nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 C) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující v případě, že

a) si nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, výměnu vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží; nebo
b) prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit anebo v přiměřené lhůtě opravit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
c) prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, kdy by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže; nebo
d) zboží má vadu, z níž je prodávající zavázán, a jde o zboží prodávané za nižší cenu.

D) právo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě, že

a) je vada neodstranitelná; nebo
b) je vada odstranitelná, ale zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; nebo
c) prodávající není schopen zboží vyměnit, anebo v přiměřené lhůtě opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo
d) není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

Odstoupí-li kupující od smlouvy podle předchozího odst. písm. D), není povinen vracet dárek poskytnutý prodávajícím zdarma společně se zakoupeným zbožím.

 

4. POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE

Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, by neměl kupující od přepravce převzít.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď prodávajícího, nebo přepravce, a to v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

a) Česká pošta: kupující oznámí osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
b) PPL: kupující oznámí do 3 pracovních dnů na tel. č. 840 775 775.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ NELZE UPLATNIT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

a) kupující o vadě před převzetím zboží věděl; nebo
b) kupující vadu sám způsobil; nebo
c) uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; nebo
b) zboží prodávané za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
c) vyplývá-li to z povahy zboží.

S ohledem na výše uvedené zákonné případy lze ve vztahu ke zboží FARAON SANDALS uvést, že se reklamace nevztahuje na:

a) přirozené změny a vlastnosti zboží a materiálu vzniklé v důsledku používání, údržby a čištění nebo v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem;
b) přirozené změny materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno;
c) změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetření;
d )veškerou změnu zboží v důsledku jeho opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, nesprávným užíváním a neodborným zásahem;
e )mechanicky poškozené zboží a jeho části;
f) opotřebení zboží v důsledku nevhodného výběru a užití;
g) zboží, u kterého byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy;
h) pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo při provlhnutí zboží (obuvi);
i) na nerovnoměrné rozložení barvy, kresbu líce a rozdílnost povrchů jednotlivých částí kůže;
j) na opotřebení ozdobných švů na stélce zboží (obuvi) a spodní části podešve;
k) na příčně prasklé podrážky zboží (obuvi) následkem neúměrně vyvíjeného tlaku na špičku podešve (např. jízdou na kole).

 

Reklamace se tudíž vztahuje především na veškeré vady, které vznikly:

a) použitím materiálu nevhodného pro daný druh zboží (obuvi) nebo použitím nekvalitního materiálu, nebo
b) špatnou výrobní technologií nebo nesprávným konstrukčním řešením při výrobě.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je společně se zbožím poskytován prodávajícím dárek, není možné uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn u dárku uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady a bez dalšího používání vadného zboží. Případné pokračující užívání zboží se zjištěnou vadou může vést až ke znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

 

Prodávající doporučuje následující postup při uplatnění reklamace:

  • pro rychlejší vyřízení reklamace by měl kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně nebo prostřednictvím Reklamačního listu;
  • současně je vhodné informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil, tj. zda požaduje kupující opravu zboží, výměnu zboží (nebo jeho součásti), přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, popř. další práva v souladu s tímto Reklamačním řádem;
  • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá);
  • při zasílání reklamovaného zboží se doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení zboží;
  • pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné přiložit ke zboží:

a) kopii dokladu o koupi zboží či daňového dokladu - faktury, byla-li vystavena, nebo jiného dokladu prokazujícího koupi zboží; a
b) vyplněný Reklamační list, popř. průvodní dopis, zahrnující popis vady, návrh na způsob řešení reklamace a kontaktní údaje kupujícího, popř. číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

 

Pokud nebude výše uvedených doporučený postup dodržen, nebrání tato skutečnost kladnému vyřízení reklamace prodávajícím podle zákonných podmínek.

Prodávající upozorňuje, že není možné oznámit prodávajícímu reklamaci a poté vadné zboží „pozdržet u sebe“ tak, že by bylo prodávajícímu doručeno poslední den lhůty pro vyřízení reklamace. Takové jednání kupujícího by se považovalo za nepřiměřené a v rozporu s obecnými právními zásadami a v takové případě by se kupující nemohl domáhat marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace prodávajícím.

Zboží do reklamace je kupující povinen předat čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

7. LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O REKLAMACI A PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po uplatnění reklamace kupujícím nejprve rozhodne prodávající o tom, zda bude reklamace přijata. To znamená, že prodávající prověří, zda byly splněny obecné požadavky pro možnost uplatnění práv z vadného plnění (např. zda bylo zboží zakoupeno u prodávajícího a zda je ještě zboží v záruční době). Nedochází však k posouzení vad zboží.

O doručené reklamaci rozhoduje prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Při reklamaci vydá prodávající kupujícímu písemný reklamační protokol obsahující identifikaci prodávajícího, identifikaci kupujícího, označení kupní smlouvy, ze které vyplývá nárok na reklamaci, datum uplatnění reklamace, obsah reklamace (tj. popis konkrétní vady) a způsob vyřízení reklamace, jaký kupující vyžaduje.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do kalendářních 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne prodávající a kupující na delší lhůtě.

Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy kupující oznámil prodávajícímu výskyt vady zboží a uplatnil právo z odpovědnosti za vady zakoupeného zboží (nikoliv okamžikem, kdy bylo vadné zboží prodávajícímu doručeno). Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo prodávajícímu telefonicky, popř. osobně, oznámeno nebo kdy byl prodávajícímu doručen e-mail či dopis s oznámením, že kupující reklamuje vadné zboží.

Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o datu, kdy bylo právo uplatněno, a o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů musí kupující uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu zboží u prodávajícího.
 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Jestliže si přeje kupující zakoupené zboží vyměnit za jinou velikost nebo jiný model, zašle jej (nenošené bez známek užívání) spolu s dokladem o koupi a krátkým popisem důvodu výměny na adresu sídla prodávajícího: Smržov 75, 379 01 Třeboň.

Je vhodné výměnu předem telefonicky domluvit s prodávajícím. Poštovné za výměnu zboží hradí kupující. Prodávající je oprávněn započíst kupní cenu vráceného zboží vůči kupní ceně vyměněného zboží.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.03.2018.