Faraon saldals - BOTY NA VĚČNOST
Úvod > Náhradní plnění

Náhradní plněníFaraon sandals, s. r. o. zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením a  je  ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti oprávněna poskytovat tzv. „náhradní plnění“.
Jsme schopni a připraveni naplnit požadovaný objem (chybějící počet, resp. povinný podíl) v souladu s platnou legislativou.  Spoluprací s námi pro letošní rok:
  1. splníte svou zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením,
  2. získáte produkty, které běžně pro svou činnost potřebujete, za konkurenční ceny, a to včetně servisu,
  3. nezaměstnáte-li osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu a svou povinnost řešíte dosud odvodem do státního rozpočtu, výrazně uspoříte.
Podle  novely Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., platné od 1.1.2005, je stanoveno, dle § 81, odst. 1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.
Podle zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, § 81, odst. 2, povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:
 a)  zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, nebo
 b)  odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou, obecně prospěšnou činnost osob se zdravotním postižením,které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům (jedná se o cenu výrobků, služeb nebo jiných plnění bez DPH) , nebo
  c)  odvodem do státního rozpočtu výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením,   o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl,a to 2,50 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce  a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn. Odvod do státního rozpočtu je sankční poplatek, tzn. nespadá do nákladových položek.
Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.
Dle § 81 odst. 3, zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl dle § 81 odst.2c, tzn.odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo tzv.povinným plněním, tzn. nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.
Podle par. 81 odst. 5 způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu podle odst. 2 písm. b) se řídí prováděcí vyhláškou  MPSV 518/2004 Sb., která uvádí v § 18, že plnění povinného podílu (dříve náhradní plnění) se vypočte tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných za dodávky výrobků, služeb, atd., které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81, odst. 22, písm. B,  zákona 435/2004 Sb. (dále dodavatel) ve stanoveném kalendářním roce se odečte DPH a výsledná částka se podělí sedmi násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí  čtvrtletí sledovaného kalendářního roku (za rok 2010 bude asi  23 500,- Kč), vyhlášené MPSV.  
V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočteným dle předchozích odstavce je větší, než průměrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele,  které jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za kalendářní rok, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat osoby se zdravotním postižením  jen v počtu, který byl v jednom kalendářním čtvrtletí potvrzen jako nejvyšší. Kalendářní čtvrtletí se pro tyto účely rozumí kalendářní čtvrtletí  předcházející  zdanitelnému plnění. Osoba se zdravotním postižením se započítává 1x, osoba s těžkým zdravotním postižením  se přepočítává 3x.
Podle par. 81, odst. 5 pro účely stanovení povinného podílu ve sledovaném kalendářním roce je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se vypočítává   za sledovaný rok jako podíl celkového počtu odpracovaných všemi zaměstnanci zaměstnavatele zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci   a pracovní neschopností, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
Podle § 83 zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Nesplnil-li zaměstnavatel povinný podíl způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. a) nebo b), je povinen jej splnit podle odstavce 3 písm. c). Výši tohoto odvodu je povinen stanovit  a odvést jej do státního rozpočtu nejpozději do 15. února následujícího roku, za který povinnost odvodu vznikla. Zaplacení prokáže při plnění oznamovací povinnosti podle první věty.
 
 
 
 

 

 

RUČNĚ ŠITÉ KOŽENÉ SANDÁLY, PANTOFLE, ŽABKY, HIPPIES, GLADIÁTORKY, PÁNSKÁ A DÁMSKÁ OBUV NA DOMA, DÁMSKÉ SANDÁLE, PÁNSKÉ SANDÁLE, SANDÁLE Z HOVĚZÍ KŮŽE, SANDÁLE Z VELBLOUDÍ KŮŽE, KOŽENÉ SANDÁLE
Společnost FARAON sandals, s.r.o. zaměstnává výhradně zdravotně znevýhodněné občany. Jednatelka společnosti Gabriela Bělohlávková, jakožto i zakladatelka organizace (CHARITA A PRODEJ) navíc již několik let aktivně svou činností pomáhá nejen handicapovaným, ale i dětem z dětských domovů. Poděkování patří všem, kteří činnost organizace podporují, ať již zakoupením výrobků chráněných dílen a dětských domovů, nebo finančními a věcnými dary na adresy potřebných.

© 2011 - 2013 Faraon sandals | Chytré www stránky